Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Folderkoopjes.nl. Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Folderkoopjes.nl. Folderkoopjes.nl biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze “Service” en ga je akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten.

Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

1) Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook.

Je gaat ermee akkoord dat je geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de Service.

De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

2) Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in de informatie op deze site is op eigen risico.

Deze site kan gedateerde informatie bevatten. Verlopen aanbiedingen zijn noodzakelijkerwijs niet actueel en worden alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

3) Wijzing van de Service en prijzen

Prijzen bij uitgelichte producten of aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

4) Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen content van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen jou leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor content of websites van derden, of voor andere producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud van derden noch voor enige andere transactie gedaan in een fysieke of online winkel van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

5) Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Als je, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail of anderszins (gezamenlijk ‘commentaar’), ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat je naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.

6) Persoonlijke informatie

Jouw indiening van persoonlijke informatie via de website of per e-mail valt onder ons Privacybeleid. Bekijk hier ons Privacybeleid.

7) Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij verbinden ons er niet toe om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

8) Verboden gebruik

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het jou verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Service of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, voor phishing, om data te verzamelen (‘data scraping’) of om direct te linken naar beeldbestanden (‘hotlinking’); (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Service of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

9) Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je gaat ermee akkoord dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Service op uw eigen risico is. De Service via Folderkoopjes.nl wordt u aangeboden ‘zoals ze is’ zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

In geen geval zal Folderkoopjes.nl, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als je op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke landen of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

10) Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

11) Beëindiging

Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door jou of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat je onze Service niet langer wenst te gebruiken, of wanneer je het gebruik van onze site staakt.

12) Gehele overeenkomst

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op jouw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden.

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

13) Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

14) Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

15) Contact

Vragen over de voorwaarden dienen te worden gericht aan ons via [email protected]